ČAP: Největší chyby v neživotním pojištění

Podpojištěnost majetku, nedostatečná aktualizace pojistných smluv a také podceňování rizik. To jsou podle interní ankety členů České asociace pojišťoven (ČAP) tři nejčastější a nejzásadnější chyby, které mohou klienty připravit o majetek.

Podpojištěnost majetku z důvodu nesprávného odhadu

„Pojišťovny mohou svým klientům pomoci stanovit pojistnou částku nemovitosti, nicméně při pojištění jakéhokoliv majetku platí pravidlo, že odpovědnost za správné stanovení pojistné částky nese vždy pojistník,“ říká manažerka vzdělávání a komunikace ČAP Marcela Kotyrová,

K podpojištěnosti dochází, je-li hodnota předmětu pojištění uvedená ve smlouvě nižší než její skutečná hodnota. Dochází k ní zpravidla ze dvou důvodů. V některých případech klienti nedisponují dostatečnými zkušenostmi nebo potřebnou dokumentací a mohou hodnotu svého majetku nechtěně podhodnotit. Častěji ovšem dochází k situaci, kdy klient hodnotu majetku podhodnotí záměrně s cílem ušetřit na pojistném. Na něm pak skutečně zaplatí méně, ale dojde-li k pojistné události a pojišťovna zjistí, že pojistná částka nedopovídá skutečnosti, vyplatí klientovi poměrově nižší částku pojistného plnění. V případě rozsáhlých škod může rozdíl činit několik desítek až stovek tisíc korun a  v závislosti na hodnotě majetku a vyplacené pojistné plnění neumožní vzniklou škodu kompenzovat.

Nedostatečná aktualizace pojistných smluv

„Se zastaralými pojistnými smlouvami se setkáváme poměrně často. Většinou je to v situaci, kdy klient zjišťuje, že aktuální hodnota pojistného majetku je jiná než v době, kdy pojistnou smlouvu uzavíral, a rozsah krytých rizik není kompletní,“ pokračuje Marcela Kotyrová. Z tohoto důvodu by měl klient pojistnou smlouvu kontrolovat minimálně jednou za tři roky a vždy si ověřit, zda hodnota jeho domu nebo domácnosti odpovídá realitě.

V případě, že došlo k rekonstrukci domu nebo k jiným zásadním investicím do vybavení, které nemovitost či domácnost zhodnotily, je čas provést mimořádnou aktualizaci. Klienti by měli pamatovat i na to, že pokud došlo k nestandardním úpravám, jež navýšily podstatným způsobem pojistnou hodnotu, je vhodné mít i příslušnou fotodokumentaci změn. Velký důraz by měl být kladen i na změny osobních údajů. Provádět aktualizaci pojistné smlouvy je nezbytné i v případě změn údajů pojistníka, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy.

Podceňování rizik, která mohou klienty připravit o majetek

„Někteří lidé stále věří, že se jim nešťastná náhoda vyhne a že jim prakticky nehrozí žádné nebezpečí. V případě poničení majetku z důvodu živelní katastrofy, vandalizmu, krádeže či jiného poškození jsou pak nuceni si veškerou škodu uhradit z vlastních zdrojů, což může vést až k jejich osobnímu bankrotu,“ doplňuje manažerka vzdělávání a komunikace ČAP.

Před sjednáním pojištění by měl každý zvážit všechna rizika, která jeho majetek ohrožují, a odpovědně stanovit pojistnou částku, aby odpovídala hodnotě pojištěného majetku. Pojistitel hradí škody způsobené pouze riziky uvedenými v pojistné smlouvě. Rizik, která nás ohrožují, je celá řada. V žebříčku škod na majetku představují krádeže a vloupání plných 44 % z celkového počtu pojistných událostí. Následují vodovodní škody (17 %) a škody, které se nám podaří nechtěně způsobit třetí osobě (16 %). Klienti mnohdy ani netuší, že majetek lze pojistit i například proti výbuchu, přímého úderu bleskem, tíze sněhu, povodně či záplavy, vichřice a krupobití.

Při porovnání více nabídek na pojištění je důležité nepoměřovat pouze pojistnou sazbu, ale i limity pojistného plnění, spoluúčast, frekvenci plateb, právní, zdravotní a jiné asistenční služby a další kritéria. Hlavní důraz by měl být vždy kladen na dostatečný rozsah pojištěných rizik.

Jak se pojistit

Detailní informace o pojištění naleznete na internetovém rozcestníku www.jaksepojistit.cz. Tato stránka obsahuje veškeré informace, které jsou veřejnosti předávané v rámci projektu Únor – měsíc pojištění, jak z oblasti životního pojištění, tak z  pojištění majetku a vozidel.

zdroj:www.opojisteni.cz